CV

 ÜLDANDMED

Ees- ja perekonnanimi:        Eduard Pukkonen

Sünniaeg ja koht:                15.september 1960, Tartu

Kodakondsus:                     Eesti

Perekonnaseis:                   abielus, 3 last

Kontakt:                             m. 5036772, eduard@keila.ee

Praegune töökoht:               OÜ Dereevos

HARIDUS

1993                           Tartu Ülikool, MSc. geoloogiamagister, diplom

1987-1990                   Eesti Teaduste Akadeemia aspirantuur

1978-1983                   Tartu Ülikool, bioloogia-geograafia teaduskond, geoloogia osakond, diplom

-1978                          Tartu 5. Keskkool (Tamme Gümnaasium)

 

TEENISTUSKÄIK

 

2011okt- Maa-amet. Geoinformaatika osakond, geoinfosüsteemide büroo juhataja kt.
1997-2011   OÜ Dereevos, juhataja. Planeeringud ja geoinfosüsteemid (GIS), digitaalkartograafia, konsultant

1997-1999

OÜ Dereevos. Keila linna strateegiline planeerimine (projekti juht, protsessi läbiviija ja arengukava koostaja)
1983-1997

OÜ Eesti Geoloogiakeskus

1994-1997 Informatsiooniosakond, juhataja; digitaalkartograafia ja GIS töökeskkonna juurutamine ja arendamine; geoloogilised (geo-)infosüsteemid, digitaalkartograafia, temaatilised GIS-projektid (keskkonnaalaste kaartide ja andmebaaside koostamine)

LÄHIAASTATE TÖÖDE LOETELU

2011-               - GIS ekspertiisi koostamine „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades“ (Tellija: EAS, HKL110227)

2010-               - Saue valla üldplaneeringu kaardimaterjali koostamine

2009-               - Lääne-Viru maakonnaplaneering "Lääne-Viru maakonna rannikuala" (OÜ E-Konsult töögrupp) 

2008-               - Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste teemaplaneering (OÜ E-Konsult töögrupp)

2007-2009        - Kohalike teede projektijuht Maa-ametis (lepinguline)

2008-2009        - Ambla valla üldplaneering (OÜ E-Konsult töögrupp)

2008                - Tallinna maastiku muutumise analüüs (OÜ E-Konsult töögrupp)

2008-               - Sillamäe miljööväärtusliku ala teemaplaneering (OÜ E-Konsult töögrupp)

2007-               - Rae valla Jüri aleviku ja selle lähiümbruse osaüldplaneeringu GIS andmestiku kogumine ja kaartide koostamine (OÜ E-Konsult töögrupp)

2007                - Tallinna rohealade teemaplaneeringu kaardimaterjali koostamine (sh ka GIS andmebaaside koondamine ja koostamine). Riigihange. II etapp

2006-               - Jõelähtme valla üldplaneeringu osa teemaplaneering Rebala muinsuskaitseala miljööväärtusega hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste määramine” (OÜ Ruum ja Maastik töögrupp, GIS ja kaardid)

2006                - Haabersti linnaosa maaomandi ja piiravate tegurite kaardistamine  

2006                - Tallinna rahvuspargi moodustamise eksperthinnangu kaartide koostamine (koostöös FIE Andres Tõnissoniga)

2006                - Tallinna rohealade teemaplaneeringu kaardimaterjali koostamine (sh ka GIS andmebaaside koondamine ja koostamine). Riigihange. I etapp

2006                - Tallinna raudteeümbersõidu otstarbekuse ja vajalikkuse analüüs. Kaardimaterjali koostamine (OÜ E-Konsult töögrupp)

2005                - Tallinna planeeringute registri üldplaneeringute andmestiku koostamine (OÜ E-Konsult töögrupp)

2005-2006        - Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitsekorralduskava     (AS Bioexpert töögrupp), GIS- ja kaardiekspert

2005-2008        - Kiili valla üldplaneering (OÜ E-Konsult töögrupp)  

2005-2006        - Sõmeru valla üldplaneering (OÜ E-Konsult töögrupp)

2004-2005        - Mäetaguse valla üldplaneering (OÜ E-Konsult töögrupp)

2004-2005        - Toila valla üldplaneering (OÜ E-Konsult´iga)

2003-2004        - Phare CBC projekt "Ida-Viru maakonna mererannikupiirkonna turismi infrastruktuuri areng läbi Vaivara matkaraja ja infopunkti ehitamise ning ruumilise planeeringu koostamise pilootalal Vaivara ja Toila vallas ning Sillamäe linnas" (planeeringu ja GIS ekspert, ekspertide töögrupi juht) http://www.spordilinn.ee/idaviru

2003-2004       - Raasiku valla üldplaneering (OÜ E-Konsult’i töögrupp), planeeringu ja GIS ekspert

2003-2004         - Saaremaa rannaalade tsoneeringu koostamine (AS Entec töögrupp), GIS võtmeekspert

2002-2003         - Maakondliku planeeringute kaardiserveri koostamine (koostöös Harju Maavalitsuse ja AS Eesti Kaardikeskusega)

2002                - Natura 2000 kaardiserveri koostamine (http://maps.ekk.ee/natura/) (koostöös AS Eesti Kaardikeskuse, Matsalu looduskaitseala ja Keskkonnaministeeriumiga)

2002-2003       - Vormsi valla üldplaneering (koostööpartnerid OÜ E-Konsult, MTÜ Läänerannik), planeeringu ja GIS ekspert

2001-2002         - Pärnu alamvesikonna veemajanduskava koostamine (AS Entec töögrupp), võtmeekspert - GIS andmebaaside koostamine ja GIS andmetöötlus, MapInfo koolituse läbiviimine

2000-2002       - Harju maakonna teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused (nn. väärtuslikud maastikud ja rohevõrgustik) (OÜ E-Konsult’i töögrupp), planeeringu ja GIS ekspert

2001                 - Sõmeru valla üldplaneeringu, GIS-andmebaaside ja GIS interneti kaardiserveri koostamine (Phare CBC väikeprojekt), üldplaneeringu ja GIS töögrupi juht (koostööpartnerid OÜ E-Konsult ja AS Eesti Kaardikeskus)

2001                - Saue linna üldplaneeringu koostamine (OÜ E-Konsult’i töögrupp), planeeringu ja GIS ekspert

2000                - Tamsalu linna ja valla üldplaneeringute koostamine (OÜ E-Konsult’i töögrupp), planeeringu ja GIS ekspert

1999-2000       - Projekt "Võrtsjärv 21" - Võrtsjärve ümbruse arengustrateegia väljatöötamine. (EMI-ECO töögrupp), GIS ja kartograafia ekspert

2001-2003        - Saku aleviku ühtse digitaalse geodeetilise alusplaani 1:500 koostamine ja hooldus

 2000-              - Maardu linna ühtse digitaalse geodeetilise alusplaani 1:500 koostamine ja hooldus

 2000                              - Saku valla geoinfosüsteemide arendamine (aruanne)

 1998-1999       - Keila linna strateegiline planeerimine: situatsiooni analüüsi          koostamine (ressursid, SWOT, GIS teemakaardid), tegevuskavade koostamine strateegilise planeerimise meetodil

 1997-               - Keila linna ühtse digitaalse geodeetilise alusplaani 1:500 koostamine ja hooldus

 1996                - Saaremaa geoloogiliste GIS andmebaaside koostamine Lääne-Eesti Biosfääri Kaitseala Saaremaa Keskusele. OÜ Eesti Geoloogiakeskus

 

 

ÜHISKONDLIK  TEGEVUS

     2011-          Eesti Orienteerumisliit, juhatuse liige  

2010- Eesti Geoinformaatika Seltsi asutajaliige, juhatuse liige

2002-

Eesti Planeerijate Ühing, asutajaliige

2002-2005

Keila Linnavolikogu liige

1995-

IUGS Commission on Geological Sciences for  Environmental Planning (COGEOENVIRONMENT) (Liige nr. 184)

1989-

Eesti Geoloogia Selts, asutajaliige

 

ERIALANE TÄIENDUS
2006, veebr. - ArcGIS II kursus,  Alphagis OÜ
2005, okt. - ArcGIS I kursus, Alphagis OÜ
2001 õppereis Euroopa Keskkonnaagentuuri Pariisi (Natura 2000 andmebaasid), Keskkonnaministeeriumi töögrupi koosseisus
2000 Agenda 21 seminarid, Nelijärve, Vormsi (SEI Tallinn)
1998-1999

Osavõtt kursustest “Spatial Development and Planning” (Course for Experienced Planners from the Transition Countries of the Baltic Sea Region) (kokku 4 nädalat, org. NORDREGIO (Rootsi), diplom

1998 osavõtt 2-päevasest seminarist “Euroopa Ühenduse regionaalareng ja regionaalpoliitika” (lektor Dr. J.S.Jauhiainen)
1996 Seminar “GIS for Environment”, Budapest, Ungari (ettekanne)
1995 5-päevane kursus “Geoscience for Environmental Planning” (UNESCO/IUGS/COGEOENVIRONMENT), Matrahaza, Ungari
   
 
ÕPPETEGEVUS, LOENGUTE ANDMINE
 

2009, juuni       - "Praktiline GIS omavalitsuses". Koolituspäev koostöös OÜ AlphaGISiga (6h)

2008, nov         - MapInfo koolituse läbiviimine SEI Tallinn töötajatele (10h)

2005                - Loengukursuse läbiviimine Mainori Kõrgkoolis “Kinnisvara andmetöötlus” (32h), sh MapInfo koolitus (12h)

2004, aprill       - MapInfo koolituse läbiviimine Harju Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna spetsialistidele (10 tundi)

2003-2004       - Loengute andmine teemal "Planeeringute GIS kaardiserverid" (Paide Omavalituste Liidus Paides, Maavalitsuste planeerijate nõupäevadel Kohalas, Läänemaa Maavalitsuses Haapsalus jm.) 

2002                - MapInfo koolituse läbiviimine Järva, Viljandi ja Pärnu Keskkonnateenistustes “Pärnu alamvesikonna andmebaaside kasutamine MapInfo programmis” (a 8 tundi) 

2001                - 5-päevane koolitusreis Nurmo ja naaberomavalitsustesse Soomes, Sõmeru Phare CBC projekt, kaasas GIS eksperdina Sõmeru Vallavalitsuse töögrupis 

1998-2002       - Loengute pidamine EMI-ECO-s omavalitsusjuhtidele ja planeerijatele (“Kaardid, digitaalkaardid ja geoinfosüsteemid omavalitsuse töös ja planeeringutegevuses”)

 

ÜLIÕPILASTE JUHENDAMINE

2004                - Maarika Saks, diplomitöö “Eesti avaliku sektori geoinfo- süsteemide võrdlev  analüüs. Soovitused kohalikule omavalitsusele”,  EBS

1995                - Kristian Teiter, diplomitöö “GIS meetodite kasutamine Saaremaa põhjavee kaitstuse kaardi koostamisel”, Tartu Ülikool

1994                - Anti Moppel, diplomitöö  Hiiumaa muldade geokeemiast, Tartu Ülikool

1987                - Tõnu Ilves, diplomitöö “Tremadoci graptoliitargilliitide geoloogiline-geokeemiline iseloomustus Lääne-Eesti perspektiivalal”, Tartu Ülikool

 

KEELTEOSKUS (5- väga hea)

Keel

Lugemine

Rääkimine

Kirjutamine

Inglise

5

5

4

Vene

5

5

4

Soome

4

4

3

 

ETTEKANDED JA ARTIKLID

 

Pukkonen, E. 2011. The Land Board Geoportal and WMS/WFS Services. Presentation in the Baltic Military Georgraphy Conference. Tallinn

Pukkonen, E. 2011. Taisto Praks - ühe metsavenna lugu läbi kaartide.Ettekanne GIS Päeval 2011

Pukkonen, E. 2010. Orienteerumiskaardi tegemiseks vajalike LIDARi andmete töötlemine ArcGIS tarkvaraga. Ettekanne ESRI Päevadadel 2010.

Pukkonen, E. 2009. Kohalike teede kaardiandmed - probleemid ja lahendused. Ettekanne Linnade ja valdade Päevadel 19.veebr. 2009 Tallinnas. (pdf, 5.6Mb)

Pukkonen, E. 2008. Tallinna maastike analüüs ja GIS. Ettekanne GIS Päeval 2008

Pukkonen, E. 2008.  Numbriline planeering. Ettekanne ESRI Päevadel 2008.

Pukkonen, E. 2007. Kus on Tallinnas hea elada. Ettekanne GIS Päevadel 2007.

Pukkonen, E. 2001 Linna 1:500 digitaalse andmebaasi loomine – andmete usaldatavuse ja kvaliteediga seotud probleemid. Ettekanne seminaril “Geograafiliste andmete kvaliteet” ,Tartu

Pukkonen, E.  1999. Keila linna strateegiline plaan –“Lääne-Harju Ekspress”,  4 artiklit (sept.-okt.)

Pukkonen,E. 1997. Digital cartography at the Geological Survey of Estonia. Geological mapping in the Baltic States, 1997/2.

Pukkonen,E. et al. 1996.  Saaremaa Biosfääri Kaitseala GIS – andmebaaside koostamine. Geoloogia. Aruanne ja kaardikataloog.

Pukkonen, E. 1995. Compilation of groundwater vulnerability map of the Matsalu catchment area using GIS. GIS Baltic States 1995. Conference Proceedings. Tallinn, 112-119.

Varasemast ajast rohkelt artikleid ja ettekandeid, mis seotud Eesti diktüoneemakilda litoloogia ja geokeemiaga.

KOOSTATUD TRÜKISED

Toila-Sillamäe-Vaivara rannikupiirkond. Vaatamisväärsused ja puhkevõimalused. 2004. (infovoldik piltide ja turismikaardiga).

Harjumaa väärtuslikud maastikud. 2004. (värviline voldik rohkete piltide ja kaardiga).

Pärnu alamvesikond. Infoleht veest, vee majandamisest ja kaitsmisest. 2003. (formaat A3 + värvikaart A2).

Keila. 1998. (Värviline trükis piltide ja kaartidega 21 lehel).